Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
RIBBYROAD MUSIC

1.      Begripsbepaling

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  

1.1   Boekingskantoor: RibbyRoad Music, gevestigd aan de Ribesstraat 2, 4741 CT in Hoeven, geregistreerd met KvK nummer 54824389.

1.2   Opdrachtgever: een bedrijf of particulier die een overeenkomst is aangegaan met RibbyRoad Music.

1.3   Overeenkomst: de boekingsovereenkomst tussen RibbyRoad Music en opdrachtgever.

1.4   Artiest: de uitvoerende muzikant(en) en/of musici die bij RibbyRoad Music door opdrachtgever is geboekt.

1.5   Optreden: het optreden dat RibbyRoad Music volgens de overeenkomst met opdrachtgever uit laat voeren door de artiest.

1.6   Locatie: de locatie waar volgens de overeenkomst de artiest optreedt.

1.7   Evenement: de georganiseerde activiteit door opdrachtgever waar de artiest optreedt.

1.8   Apparatuur: hulpmiddelen, zoals licht- en geluidsapparatuur, die door de artiest en/of zijn medewerkers tijdens het optreden worden gebruikt.

1.9   Rider: een overzicht met (technische) voorzieningen, faciliteiten, diensten, e.d. rondom het optreden van de artiest die de opdrachtgever moet regelen.

2.      Algemeen

2.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met RibbyRoad Music. Daarnaast zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op alle overeenkomsten met RibbyRoad Music waarbij derden worden betrokken.

2.2   Eventuele wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn pas bindend als deze schriftelijk of via e-mail zijn overeengekomen door RibbyRoad Music en opdrachtgever.

2.3   Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden niet van toepassing verklaard.

3.      Offertes en aanbiedingen

3.1   Alle offertes en aanbiedingen van RibbyRoad Music zijn vrijblijvend.

3.2   Opdrachtgever staat er voor in dat bij de offerteaanvraag aan RibbyRoad Music alle door opdrachtgever verstrekte gegevens compleet en juist zijn. Zodat de situatie (van de locatie en het evenement) en wensen van de opdrachtgever duidelijk zijn.

3.3   De intellectuele eigendomsrechten op de offertes en daarbij gevoegde documenten rusten bij RibbyRoad Music. Het is de (potentiële) opdrachtgever niet toegestaan de offerte en daarbij gevoegde documenten aan derden te verstrekken, kenbaar te maken of openbaar te maken.

3.4   Aan verschrijvingen of fouten in offertes, prijsaanbiedingen, overeenkomsten of e-mailberichten van RibbyRoad Music kunnen geen rechten worden ontleend.

4.      Prijzen

4.1   Vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.

4.2   Voor opdrachtgever zijnde een particulier zijn vermelde prijzen inclusief btw.

4.3   Vermelde prijzen zijn exclusief de vergoeding voor Buma/Stemra en Sena.

4.4   Vermelde prijzen zijn exclusief eventuele reiskosten.

4.5   RibbyRoad Music is vrij om prijzen aan te passen.

4.6   Aan opdrachtgever kunnen door RibbyRoad Music extra kosten in rekening worden gebracht als:

a. de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever wordt uitgebreid of gewijzigd,

 waaronder het wijzigen van het tijdstip of de tijdstippen waarop de artiest optreedt;

b. er sprake is van onvoorziene of gewijzigde situatie;

c. blijkt dat de locatie andere eigenschappen bevat dan waarvan RibbyRoad Music bij het tot

stand komen van de overeenkomst is uitgegaan;

d. opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen tegenover RibbyRoad Music die

 volgen uit de overeenkomst, de rider of deze algemene voorwaarden.

4.7   Bij omstandigheden met meerkosten tot gevolg, wordt opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

5.      Facturatie en betaling

5.1    Aan opdrachtgever wordt een voorschot in rekening gebracht van 50%. Opdrachtgever voldoet deze voorschotnota binnen 5 werkdagen. Het resterende bedrag dient uiterlijk 21 dagen voorafgaand aan het optreden door opdrachtgever aan RibbyRoad Music te zijn voldaan.

5.2   Als de overeenkomst 21 dagen of korter voorafgaand aan het optreden wordt geëffectueerd, moet de totale vergoeding binnen 5 werkdagen door de opdrachtgever te worden voldaan.

5.3   Facturatie van eventuele meerkosten vindt daags na het optreden plaats.

5.4   Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever direct in verzuim en is opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Als opdrachtgever een particulier is worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

5.5    Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van, in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

5.6   In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van RibbyRoad Music op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5.7   Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden.

6.      Totstandkoming, wijzigen en annuleren overeenkomst

6.1   Als RibbyRoad Music en opdrachtgever akkoord zijn met de afspraken, stuurt RibbyRoad Music de opdrachtgever een overeenkomst. De opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn en bevoegd tot het aangaan van deze overeenkomst. Voor effectuering van de overeenkomst zorgt opdrachtgever voor ondertekening van deze overeenkomst en stuurt deze binnen 5 dagen terug naar RibbyRoad Music.

6.2   Na effectuering van de overeenkomst en de aanbetaling of het hele bedrag door opdrachtgever is voldaan aan RibbyRoad Music, indien het een korte termijn boeking betreft, is de boeking van het optreden definitief.

6.3   Eventuele wijzigingen op de overeenkomst zijn pas van toepassing nadat RibbyRoad Music deze wijzigingen schriftelijk of via e-mail heeft bevestigd. Deze wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor de overeengekomen prijs.

6.4   Als opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, de overeenkomst wilt annuleren of het optreden aflast, blijft opdrachtgever aan RibbyRoad Music het volledig overeengekomen bedrag uit de overeenkomst verschuldigd.

6.5   RibbyRoad Music heeft het recht om de overeenkomst te annuleren, als door de aard en/of programmering van het evenement (of wijzigingen daarin) RibbyRoad Music verwacht dat optreden op het evenement tot nadelige gevolgen kan leiden voor de artiest ( zoals reputatieschade), zonder enige schadevergoeding aan opdrachtgever verschuldigd te zijn.

7.      Uitvoering overeenkomst

7.1   De artiest bepaald zelf de invulling van het optreden. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de aard of hoedanigheid van de prestaties van de artiest.

7.2   Opdrachtgever ontvangt voorafgaand aan het evenement de rider van RibbyRoad Music.

7.3   De artiest treedt op tijdens het tijdstip of tijdstippen die opgenomen zijn in de overeenkomst. Opdrachtgever kan RibbyRoad Music verzoeken om het tijdstip of tijdstippen te wijzigen, RibbyRoad Music is niet verplicht om hier op in te gaan.

8.      Verplichtingen opdrachtgever

8.1   Opdrachtgever mag het optreden van de artiest pas aankondigen en bekend maken nadat de boeking van het optreden definitief is.

8.2   Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens waarvan RibbyRoad Music aangeeft dat deze nodig zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor uitvoering van de overeenkomst, op tijd beschikbaar zijn.

8.3   RibbyRoad Music gaat ervan uit dat opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt. De opdrachtgever verricht tijdens het evenement geen handelingen in strijd met de wet en/of die de (intellectuele eigendoms)rechten van de artiest of van derden schenden.

8.4   RibbyRoad Music gaat ervan uit dat opdrachtgever beschikt over van belang zijnde afspraken die gemaakt zijn met een overheidsinstantie of andere organisatie en alle noodzakelijke vergunningen, ontheffingen en toestemmingen zijn verleend.

8.5   Opdrachtgever informeert RibbyRoad Music 2 weken voorafgaand aan het evenement over alle gegevens van de locatie en het evenement die voor RibbyRoad Music en de artiest van belang kunnen zijn.

8.6   Opdrachtgever verstrekt 2 weken voorafgaand aan het evenement de contactgegevens van de contactpersoon van de opdrachtgever tijdens het evenement.

8.7   Opdrachtgever zorgt voor en tijdens het optreden ervoor, zonder hiervoor kosten in rekening te brengen bij RibbyRoad Music, dat:

a. de rider wordt nageleefd;

b. de locatie tijdig toegankelijk is voor de artiest en zijn medewerkers en dat door de artiest
en/of zijn medewerkers alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig en onder veilige en normale omstandigheden op de locatie kunnen worden getroffen, onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten door opdrachtgever;

c. op de locatie stroom aanwezig is met de nodige geluids-en lichtapparatuur en kundig

personeel voor bediening van deze apparatuur;

d. op de locatie een stevig podium en de veiligheid van de artiest gewaarborgd is;

e. bij een optreden in de openlucht het podium overdekt is en dat de artiest, zijn

 medewerkers en toebehoren voldoende beschermd zijn (tegen bijv. weersomstandigheden).

f. een beveiligingsbedrijf het evenement en de artiest beveiligt als de omvang van het

evenement en/of de populariteit van de artiest dat verlangt;

g. overheidsvoorschriften tijdens het evenement worden nageleefd;

h. voor de artiest en zijn medewerkers een kleedkamer aanwezig is die afgesloten kan

worden en beschikbaar is voorafgaand en na het optreden. De kleedkamer moet voorzien

zijn van licht, verwarming, een tafel, stoelen, een spiegel en stroom.

8.8   Als opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel niet nakomt, kan RibbyRoad Music nooit aansprakelijk worden gesteld en behoudt RibbyRoad Music het recht nakoming van de overeenkomst van de opdrachtgever te vorderen. Dit kan leiden tot vertraging in de uitvoering met wellicht als gevolg extra kosten. RibbyRoad Music kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze vertraging en heeft het recht de extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

8.9   Bij wijzigingen in de situatie die voor RibbyRoad Music en of voor de artiest van belang (kunnen) zijn is opdrachtgever verplicht RibbyRoad Music hier tijdig van op de hoogte te stellen.

8.10  RibbyRoad Music wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

8.11  Opdrachtgever behandelt de ontvangen persoonlijke gegevens van de artiest vertrouwelijk en mag deze niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de persoonlijke gegevens ter beschikking zijn gesteld of aan een derde te verstrekken. Opdrachtgever verwerkt deze persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8.12  Opdrachtgever neemt alle kosten gerelateerd aan het optreden van de artiest en het evenement voor zijn rekening.

8.13 Als opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover RibbyRoad Music die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de wet niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt of onrechtmatig tegenover RibbyRoad Music handelt, moet opdrachtgever alle schade vergoeden aan RibbyRoad Music die RibbyRoad Music hierdoor lijdt.

8.14 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van RibbyRoad Music zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.

9.  Apparatuur

9.1 Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de apparatuur.

9.2 Bij schade aan de apparatuur veroorzaakt door opdrachtgever, door zaken die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of door aanwezigen op het evenement,  is opdrachtgever daarvoor volledig aansprakelijk. De opdrachtgever moet voor dergelijke risico’s verzekerd zijn.

9.3 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de apparatuur kan worden aangesloten op goed werkende en goedgekeurde stroomvoorzieningen en kabels, e.d. hiervoor beschikbaar zijn.

10.  Opschorting en ontbinding

10.1 RibbyRoad Music is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten als:

a. RibbyRoad Music of de door RibbyRoad Music ingeschakelde artiest en/ of zijn

medewerkers bij het uitvoeren van de overeenkomst naar de mening van RibbyRoad Music

dreigt te worden blootgesteld aan een gevaarlijke situatie;  

b. het materiaal waarmee alsmede de situatie waarin de overeenkomst moet

worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;

c. na het sluiten van de overeenkomst RibbyRoad Music ter kennis is gekomen

omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet

zal nakomen;

d. de opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt.

10.2 Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk van een opschorting zoals vermeld in artikel 10.1 in kennis gesteld.

10.3 RibbyRoad Music is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, als opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover RibbyRoad Music niet nakomt, waaronder zijn betalingsverplichting en de verplichting tot het verstrekken van informatie, en opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling waarin opdrachtgever een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is.

10.4 RibbyRoad Music is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, als opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan opdrachtgever wordt verleend, ingeval opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

10.5 Verder is RibbyRoad Music bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

10.6 Als RibbyRoad Music tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

10.7 Als de overeenkomst (deels) wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van RibbyRoad Music op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als RibbyRoad Music de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

10.8 RibbyRoad Music behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen, waaronder omzetverlies.

11.  Aansprakelijkheid

11.1 RibbyRoad Music kan niet worden gehouden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld.

11.2 RibbyRoad Music is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat RibbyRoad Music is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.3. RibbyRoad Music is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever zijn verplichtingen niet is nagekomen welke volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet.

11.4. Als de locatie niet over de eigenschappen beschikt die opdrachtgever aan RibbyRoad Music kenbaar heeft gemaakt is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die RibbyRoad Music daardoor lijdt, waaronder gemaakte extra kosten.

11.5 RibbyRoad Music is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van zaken en/of bouwwerken van opdrachtgever of van derden waaraan dan wel waarop de artiest het optreden doet.  

11.6 RibbyRoad Music kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade, waaronder verlies, beschadiging en diefstal van zaken of letstelschade, geleden door opdrachtgever of door derden die aanwezig zijn op het evenement. De organisatie van het evenement is altijd de verantwoordelijkheid en geheel voor risico van opdrachtgever. Dit houdt onder meer in dat opdrachtgever zich tegenover de verhuurder of eigenaar van de locatie presenteert als de organisator van het evenement en volledig aansprakelijk is voor enige schade die deze verhuurder of eigenaar lijdt tijdens het evenement, tenzij de schade veroorzaakt is door een        toerekenbare tekortkoming aan de zijde van RibbyRoad Music of de artiest.

11.7. Als RibbyRoad Music en/of de artiest tijdens het evenement schade lijdt, waaronder verlies, beschadiging of diefstal van zaken of letselschade, dan is opdrachtgever hiervoor aansprakelijk, tenzij de schade is veroorzaakt door een handelen en/of nalaten van RibbyRoad Music en/of van de artiest. De opdrachtgever dient zich voor dergelijke risico’s zodanig te hebben verzekerd dat de door RibbyRoad Music en de artiest opgelopen schades volledig vergoed worden door de verzekeraar van opdrachtgever. Op eerste verzoek van RibbyRoad Music moet opdrachtgever een kopie van de polis van deze verzekering aan RibbyRoad Music verstrekken.

11.8 RibbyRoad Music is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, geleden verliezen, gemiste omzet, gemiste besparingen, gestegen kosten of onkosten, schade door bedrijfsstagnatie, opgelegde boetes, arbeidskosten en reputatieschade.

11.9 Aansprakelijkheid aan de zijde van RibbyRoad Music wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat pas op het moment dat opdrachtgever RibbyRoad Music een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin duidelijk de tekortkoming van RibbyRoad Music wordt omschreven en RibbyRoad Music een redelijke termijn wordt gegeven alsnog na te komen en RibbyRoad Music aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is.

11.10  Als RibbyRoad Music aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van RibbyRoad Music beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van RibbyRoad Music gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van RibbyRoad Music beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft voor het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.11 Opdrachtgever vrijwaart RibbyRoad Music voor vorderingen die derden tegen RibbyRoad Music instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor RibbyRoad Music niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. Opdrachtgever is gehouden RibbyRoad Music op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor RibbyRoad Music  mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen hem ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.

11.12. Alle rechtsvorderingen dient opdrachtgever binnen 1 jaar in te stellen als opdrachtgever niet tevreden is over het optreden dan wel het handelen van RibbyRoad Music. Handelt de opdrachtgever niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

11.13. Indien de opdrachtgever goederen en/of materialen en/of voorzieningen ten behoeve van het uitvoeren van het optreden aan RibbyRoad Music ter beschikking heeft gesteld en deze goederen en/of materialen en/of voorzieningen niet geschikt zijn voor het doel waarvoor zij aan RibbyRoad Music ter beschikking zijn gesteld, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit.

12. Overmacht

12.1. RibbyRoad Music kan niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: weersinvloeden; overstromingen; aardverschuivingen; natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; verkeersbelemmering; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; internetstoring; stroomstoring; virusinfectie- of computerinbraak door derden; dataverlies veroorzaakt door derden; het kapot gaan van apparatuur; ziekte of persoonlijke (familie) omstandigheden van de artiest, zoals overlijden en
geboorte, of overige omstandigheden waardoor de artiest verhinderd is, waaronder het hebben van radio-, televisie-, film- of geluidsopnamen of het hebben van een optreden in het buitenland; stakingen; overheidsmaatregelen.

12.2 Onder overmacht wordt tevens verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door RibbyRoad Music ingeschakelde derde partij.

12.3 Als er sprake is van overmacht stelt RibbyRoad Music opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte en treden zij met elkaar in overleg om tot een oplossing te komen. In zo’n  geval is RibbyRoad Music bevoegd de overeenkomst te annuleren, het optreden te verplaatsen zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of kan RibbyRoad Music alternatieve artiesten aan de opdrachtgever voorleggen, RibbyRoad Music is hiertoe niet verplicht. Wenst de opdrachtgever een andere artiest te boeken voor het evenement, dan komen de eventuele extra kosten van deze andere artiest voor rekening van de opdrachtgever.

12.4 Als er sprake is van een overmachtssituatie heeft RibbyRoad Music het recht de overeenkomst middels een verklaring (schriftelijk, elektronisch of via e-mail) te ontbinden, zonder dat opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of op enige andere vorm van compensatie.

13. Geheimhoudingsplicht

13.1 RibbyRoad Music en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Opdrachtgever dient de       geheimhoudingsplichten zoals omschreven in dit artikel op te leggen aan zijn medewerkers en ingeschakelde derden.

13.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, RibbyRoad Music gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en RibbyRoad Music zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is RibbyRoad Music niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

13.3 RibbyRoad Music verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met zijn privacy beleid dat gepubliceerd is op de website van RibbyRoad Music.

14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1 Opdrachtgever vrijwaart RibbyRoad Music voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

14.2 Het is opdrachtgever enkel toegestaan de naam van de artiest en het daarbij behorende logo te gebruiken om het evenement aan te kondigen. Ieder ander gebruik van deze naam en het logo is niet toegestaan. Opdrachtgever zorgt ervoor dat dusdanige aankondigingen binnen 2 weken na het evenement worden verwijderd.

14.3 De over het optreden vereiste Buma/Stemra en Sena rechten zijn voor rekening van opdrachtgever.

14.4 Opdrachtgever dient de intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs- en portretrechten, van de artiest te allen tijde te respecteren.

15.  Klachten

15.1. Een klacht over het optreden en/of het factuurbedrag moet schriftelijk of via e-mail binnen 14 dagen na het optreden waarop de klacht betrekking heeft resp. na de factuurdatum, aan RibbyRoad Music kenbaar worden gemaakt. Als een klacht niet tijdig wordt ingediend, wordt de klacht niet in behandeling genomen en vervalt het recht op schadevergoeding.

15.2 Bij een klacht van opdrachtgever, heeft opdrachtgever niet het recht de betaling van de factuur op te schorten.

15.3 Opdrachtgever moet RibbyRoad Music de mogelijkheid geven om de klacht te onderzoeken. De aansprakelijkheid van RibbyRoad Music is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 11 is opgenomen.

16.  Toepasselijk recht

16.1 Op al onze overeenkomsten, offertes en aanbiedingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit overeenkomsten aangegaan met RibbyRoad Music of offertes en aanbiedingen uitgebracht door RibbyRoad Music worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant.  De opdrachtgever zijnde een particulier heeft 1 maand de tijd nadat RibbyRoad Music zich schriftelijk tegenover de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.